AR-TUR TURİZM END.A.Ş.'NİN 01.06.2012-31.05.2013 DÖNEMİNE AİT

                                      DENETLEME KURULU RAPORU

 

Şirketin Ünvany                        :Ar-Tur Turizm End.A.Ş.

Şirketin Merkezi                      :Arkent

Şirketin Sermayesi                  :1.250.000- TL.

Şirketin Faaliyet Konusu           :Turizm Yatırım ve İşletmecilik

İnceleme Dönemi                    :01.06.2012-31.05.2013

 

Denetçilerin Adı Soyadı

ve Görev Süreleri                       

 

1-Ramazan KARDEŞ - 1 yıl

2-Erkan DAĞISTANLI - 3 Yıl

3-Erdal ÜNAL - 3 Yıl

 

Şirketin İş ve İşlemlerinin Denetlenmesi: 

Şirketin iş ve işlemleri Eski TTK. 'nunun 353. ve Yeni TTK. 401-406 maddelerine göre Denetlenmiş olup, görüş, öneriler ve sonuç bölümleri aşağıda sunulmuştur.

 

A- GÖRÜŞLERİMİZ
1- Yönetim kurulu Üyeleri ile müştereken çalışılarak bilanço ve kar zarar cetveli ile kar dağıtım esasları düzenlemesi yapılmıştır.

 

2-Kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak amacıyla ayda 1 defa şirketin defter belge ve kayıtları incelenmiştir. Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına, şirketin Esas Mukavelesine, TTK'na, Vergi Usul Kanununa ve Kurumlar Vergisi Kanununa uygun olarak düzenlenmesi sağlanmıştır. Bağımsız Denetim Kuruluşunun düzenlemiş olduğu bilanço ve gelir tablosundaki farklar söz konusu mali tabloların UFRS(Uluslar arası Finansal Raporlama) standartlarına göre düzenlenmiş olmasında kaynaklanmaktadır.

3-Bütçe ve bilanço ile gelir, gider kalemleri ve aylık mizanlar denetlenmiştir. Kayıt nizamına ve usulüne aykırılık tespit edilmemiştir. Şirket kasası ve muhtelif kıymetler deposu Kanunen sık sık ve ansızın denetlenmiş olup, şirket kasasındaki mevcudun kayıtlar ile uyumlu olduğu görülmüştür.

4-Şirketin ana sözleşmesinde belirtildiği gibi pay sahibinin Genel Kurul Toplantılarına iştirakleri için gereken şartların yerine getirildiği görülmüştür

5-Yönetim Kurulunun da Genel Kurulu adi ve fevkalade olarak toplantıya davet etmeyi gerektirecek bir ihmali görülmemiştir.

6-Denetim Kurulumuz Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunarak temsil edilmiştir.

7-Yönetim Kurulu Üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun hareket etmelerine nezaret edilmiştir.

8-01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Yeni TTK'nu büyük yenilikler ve yükümlülükler getirmektedir. Bu amaçla şirketimizin bu yükümlülüklere hızlı uyum sağlaması ve istikrarlı ve dinamik bir yapı kurulması önem kazanmıştır. Bu amaçla murakıplığımızca 15.03.2013 tarihinde Şirketin Yönetim kurulu Başkanlığına yazı yazılmıştır. Yazıda belirtilen konularda çalışmalara başlanmıştır. Bugüne kadar ki çalışmalar takip edilmiştir.

9-Şirketimize ait işletmelerin kiraya verilmesi ihalesinde bulunulmuş, bu yerlerin hizmet ve servis kalitesi düşünülerek mümkün olan en iyi fiyatla ihale edildiği görülmüştür. Ayrıca bu işletmelerin kalite ve hizmet yönü ile denetlendiğine şahit olunmuştur. Şirketimizin menfeatleri ve hizmet kalitesi göz önüne alınarak bazı işletmelerin 1 yıldan fazla süreli olarak gayet yerinde bir kararla kiraya verildiği görülmüştür. Bu konuda Genel Kuruldan genel bir yetki alınması uygun olacaktır.

10-Arsa alımı ile ilgili olarak alınmış olan banka kredileri tamamen ödenmiş ve şirketin 1 adet gayrimenkulü üzerinde bulunan ipoteğin kaldırıldığı görülmüştür.

11-Miyadını doldurmuş ve zaman zaman çökme meydana gelen su kuyuları yerine gayet planlı bir çalışma ile 3 yeni kuyu açılmış ve şirketimizin uzun dönem su sorunu çözülmüştür.

12-Aidat, ek aidat ve su bedellerinin tahsilinde özenli bir takip yapıldığı görülmüştür. 

13-Şirket aleyhine açılmış davaların titizlikle ve düzenli bir şekilde takip edildiği ve duruşmalara katılındığı izlenmiştir. 

14-Geçen yıl yapılan Genel Kurulun iptali istemiyle açılan davada, dava konusu edilen hususlar incelenmiştir. Şirketçe bu dava için yapılan savunmada ileri sürülen hususlar ve deliller de ayrıca incelenmiştir. Dava halen devam etmektedir. Kanaatimize göre bu davada dava konusu edilen iddia ve hususlar mesnetsizdir.

15-Dönem içinde yapılan denetimler esnasında Şirketin Müdür, Memur ve diğer görevlilerinin özveri ile çalıştıkları, Şirket menfaatlerini ön planda tuttukları memnuniyetle görülmüştür.

16-Sakat ve hükümlü çalıştırılmasına yönelik 50 adede kadar personel çalıştırılması hükmüne şirketi yükümlülük altına sokmayacak şekilde dikkat edildiği görülmüştür.

B- ÖNERİLERİMİZ

1-Yeni TTK'nun getirdiği kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ana Sözleşmenin Kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi ve İSO 9000 Kalite Güvence Sisteminin kurulması gerekli görülmektedir.

2-Şirketçe Güneş Enerjisi Tesisi kurularak elektrik üretimi, ihtiyaç fazlası üretimin satılması konusunda Şirketçe bir araştırma yapılmakta olduğu memnuniyetle müşahade edilmiştir. Bu çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılması önerilir.  

3-6362 sayılı SPK Kanunu'nun 16,33 ve 8. maddesi hükümlerine göre, pay sahibi sayısı sebebiyle halka açık sayılan Şirketimizin paylarının borsada işlem görmesi amacıyla ilgili başvuruda bulunulması ya da SPK'nun 33. maddesinin 4. fıkrası koşulları dairesinde kapsamdan çıkma başvurusunda bulunmamız hususu şirkete bildirilmiştir. Bu hususun şirket yönetimi gerekirse Genel Kurulu tarafından 2 yıllık süre ve sonrasında alınabilecek ek bir yıllık süre içerisinde değerlendirilerek bir karar alınması önerilir. 

4-Şirkete ait yaklaşık 2.166.000 m2 arazinin içinde bulunan hazine arazileri var ise farklı amaçla kullanılmasına meydan vermemek maksadıyla şirketimizce satın alınması önerilir. 

Bir yıllık çalışma, gözlem ve tespitlerimize göre; Şirket Yönetim kurulunun Gayet özverili, şirket menfaatlerini ön planda tutan bir çalışmanın içinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu özverili çalışmalar nedeniyle Yönetim Kuruluna takdir ve şükranlarımızı sunarız.

C- SONUÇ 

01.06.2012-31.05.2013 dönemine ait bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar, Zarar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu; genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına, şirketin esas mukavelesine, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatına göre incelenmiş olup, söz konusu bilanço ve gelir tablosu ve kayıtların şrketin gerçek faaliyetlerini yansıttığı saptanmıştır.  

Bu döneme ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanması ile şirket Yönetim Kurulunun aklanmasını oylarınıza sunarız. 01.06.2013

Saygılarımızla.

                                                      DENETİM KURULU


                             Başkan                                Üye                                 Üye
                    
Ramazan KARDEŞ               Erkan DAĞISTANLI                Erdal ÜNAL